ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

South Korea Urges the World to Put More Punishment for the North before Too Late

By Chhay Sophal

Seoul (3 April 2017): South Korean government official on Monday strongly asked the International Community to put more pressure on North Korea led by Kim Jong-un in order to change his attitude towards  nuclear weapons or it will be too late

Speaking to about 100 journalists from 60 countries around the globe, including Cambodia, at the World Journalists Conference 2017 in Seoul, Ann Chong-ghee, South Korea’s Vice Minister of Foreign Affairs, said since Kim Jong-un took power, North Korea has refused to even talk about denuclearization and provoked ‘imminent threats” to Korea peninsular as well as present the real danger to the entire world.

He blamed North Korea for ever closer to “mastering the technology to weak mass destruction” and South Korea would join the United States, Japan, Australia, and the European Union to tighten the pressure against the North.

Priority agenda must be about denuclearization above anything else “Otherwise it will be too late for regrets. We are to change North Korea’s behavior, the sanction must be strong enough to force North Korea to alter its strategic calculus,” Chong-ghee said.

The 5-day conference have kicked off today to let journalists from Asia and the Pacific, Europe, Latin America, America, North America, Africa to share their opinions with depth discussion on the theme.

The discussion also sharply focused on North Korea’s nuclear threat in both the region and the world.

“The Republic of Korea is the World’s only remaining divided country and still in a state of armistices. Therefore, I think it is very meaningful that we hold the conference here on the theme….and engage in serious discussions,” said Song Sookeun, South Korea’ 1st Vice Minister of Ministry of Culture, Sport and Tourism, at the conference.

Also at the Conference conducted by Journalists Association of Korea, Song Sookeun, South Korea’ 1st Vice Minister of Ministry of Culture, Sport and Tourism, said that North Korea had carried out nuclear tests and launched dozens of missiles, heightening tensions in the region and threatening peace on the Korean Peninsular.

Song Sookeun also urged the conference to offer insights into measures and tackle the crisis and build “a durable peace on the Korean Peninsular.

Comments are closed.