ព័ត៌មាន​ចុងក្រោយ: ដំណឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម។ សារព័ត៌មាន Cambodia News ត្រូវការភ្នាក់ងារចំនួន ២ រូប ដើម្បីស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគេហទំព័រ Cambodia News។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ការិយាល័យអគារលេខ ២២៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាងត្បូងផ្សារទួលទំពូង។ ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥១៤ ០៧០
សារព័ត៌មាន ឃែមបូឌា ញូស៌ (Cambodia News) គឺ​ជា​សំឡេង​ឯករាជ្យ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំខាន​ពី​អ្នក​កែសម្រួល​បរទេស​ណា​ម្នាក់​ឡើយ។ Cambodia News បាន​ចុះ​បញ្ជី​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យ​និពន្ធ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ អ៊ីម៉េល cambodia_news@yahoo.com

UNESCO: ‘Cracking the code’ to end gender disparities in science, technology, engineering and mathematics

Groundbreaking global report on gender inequalities in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education launched as three-day event aimed at tackling barriers to development gets under way in Bangkok

Groundbreaking global report on gender inequalities in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education launched as three-day event aimed at tackling barriers to development gets under way in Bangkok

BANGKOK (28 August 2017) – Girls and women are significantly underrepresented in science, technology, engineering and mathematics (STEM) professions worldwide, a divide rooted in girls’ earliest days of socialisation and schooling and one that a UNESCO international symposium opening here today aims to address.

“Science is a vocation that begins with a dream, with an aspiration. Today, too many girls are not encouraged to follow this dream,” said UNESCO Director-General Irina Bokova in her opening remarks at the three-day UNESCO International Symposium and Policy Forum, “Cracking the Code: Girls’ Education in STEM”.
“[The STEM gender gap] disempowers girls and women and throws a shadow over entire societies, placing a break on progress to sustainable development. In this new age of limits, when every country is seeking new sources of dynamism, no one can afford to shunt aside 50 percent of its creativity, 50 percent of its innovation.”

Ms Bokova officially launched UNESCO’s groundbreaking new global report, “Cracking the code: Girls’ and women’s education in STEM”, on the barriers stifling girls’ and women’s engagement in and contributions to the STEM fields, as well as practical solutions on how these barriers can be overcome.

The “Cracking the code” publication highlights the systemic impediments girls face at every step of their educational pathways that push them out of these fields. The study shows that by higher education, females represent only 35 percent of all students enrolled in STEM-related fields of study globally. Socialisation and learning processes that perpetuate the false stereotype that “STEM subjects are for boys” carry a pernicious influence.

The report recognises the multifaceted nature of the challenge and proposes a response that is equally comprehensive, including changes to teacher training, learning contents, materials and equipment, assessment methods and tools as well as the overall learning environment and socialisation process in school.

The symposium brings together more than 300 participants, from the highest level of educational policy-making and leading specialists to the field to pioneers in gender-equality in education in multiple cultural contexts and leading female role models who have excelled in their respective fields.

Participants will focus on four themes: gender-responsive quality STEM education; addressing stereotypes and bias hindering girls’ participation; reaching out, engaging and empowering girls and women; and partnerships, cross-sector learning and cooperation.

As the “Cracking the code” report notes, girls need positive female role models in STEM. The UNESCO symposium brings together several such exemplars, including keynote speaker Aditi Prasad, COO of Robotix Learning Solutions, which runs the
Indian Girls Code (ICG) initiative, providing free robotics and coding education to underprivileged girls.

Ms Prasad described launching ICG at an orphanage in the small city of Trichi in South India where the typical life cycle of a girl “would be completing free public school, joining a local tailoring shop, getting married and sending their children back to the same orphanage”. ICG sought to break this cycle by empowering girls with new skills. “Our dream is to see these girls… graduate from university and work in jobs that change their perspective, and thereby their entire family’s perspective and prospects,” Ms Prasad said. “That’s where our work starts. With a single girl and the opportunities we can afford her.”

In his opening remarks, Thai Vice-Minister of Education Dr Sophon Napathorn said the full realisation of every citizen’s potential, including girls and women, is essential to national and global development – both his country’s “Thailand 4.0” plan and the 2030 Agenda for Sustainable Development. “STEM education is currently integrated and will be extended to all schools nationwide. Thailand has also created a STEM education network to ensure that STEM is broadly spread across the country,” Dr Sophon said at the opening of the conference. “I firmly believe [the forum’s] success will suggest innovative ways for countries to introduce STEM education.”

Over the next three days, participants will explore the gender inequalities that still persist in STEM education, but also the innovative solutions empowering girls and women worldwide, and how these can be shared and replicated. The goal is for that work to have tangible consequences for girls’ outcomes far after the symposium’s completion.

“I see the face of the 2030 Agenda as a young teenager,” Ms Bokova said when launching the ‘Cracking the code‘ publication, “in school, not forced into marriage or work, empowered to study science, technology, engineering and mathematics – supported by her family and community to become everything she dreams … an engineer, a research, a medical doctor. Without this, no society will prosper.”

During her third visit to Thailand and first since 2012, the Director-General will also be signing the official MOU establishing the International Training Centre in Astronomy, a Category 2 centre under UNESCO, hosted by the National Astronomical Research Institute of Thailand.

Photo: UNESCO Director-General Irina Bokova, centre, with Malaysian Director-General of Education, Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, left, and Thai Vice Minister of Education Dr Sophon Napathorn, right. Credit: Warren Field.  (UNESCO Text and Photo)

Comments are closed.